پنج شنبه 1396/10/28 - 13 : 11
مشخصات امام جمعه
سید علی اصغر حسینی
سید علی اصغر حسینی
یاسوج
اخبار
ارتباط با امام جمعه