پنج شنبه 1396/7/27 - 17 : 14
مشخصات امام جمعه
سید علی اصغر حسینی
سید علی اصغر حسینی
یاسوج
اخبار
ارتباط با امام جمعه