خطبه نماز جمعه 1397/4/29
دشمن اول بشریت قران واسلام وانسان، امریکا وهم پیمانان اوهستند
دشمن اول بشریت قران واسلام وانسان، امریکا وهم پیمانان اوهستند

نمازجمعه عبادی وسیاسی جمعه این هفته سرفاریاب به امامت حجه الاسلام سیدولی باقری امام جمعه موقت سرفاریاب برگزارگردید.
حجه الاسلام باقری بادعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی ودوری ازگناه بااشاره به ایه 179سوره اعراف گفت:انسان باید همیشه ذاکرباشدوبدانددرهرجایی که باشی خداهمراه اوست واعمال اوضبط خواهدشدواگرانسان خداراحاضربداندوازاومدجویدخداونداوراتنها نمی گذارد.

وی افزود:اگرانسان کاسبی خداراانجام دهدوازیاداوغافل نباشدهرگزدرانجام معامله تدلیس نمی کند.

باقری عنوان کرد:عمل غفلت ماازیک مساله توجه به مسائل دیگرهست وانچه باعث می شود ماازخداوروزقیامت وظایف خومان نسبت به خدا وروزقیامت  غافل شویم  توجه به مشائل دیگرهست.

حجه الاسلام باقری گفت:دشمن بیرونی ودورنی در کمین انسان اماده هستند که اگرلحظه ای غفلت کنید دشمن شمارا نابود خواهدکرد.

وی افزود:دشمن اول بشریت قران واسلام وانسان، شیطان وامریکا وهم پیمانان اوهستند.

امام جمعه موقت سرفاریاب گفت:دشمن ازطریق مختلف باجنگ های سخت ونرم انسان راهدف قرار داده است که امروزه باجنگ های نرم اقتصادی وفرهنگی واجتماعی کارهایی را انجام می دهد.

باقری گفت :کسانی درفضای مجازی کارهایی راانجام می دهند که دشمن راشاد می نماید.

وی افزود:زمانی که دشمن از هرزمان ومکانی برای ضربه به کشور ودین مااستفاده می کندکسانی هم باعث شعله ورترشدن این اتش وهرج ومرج می شوند

ولی باقری یاداورشد:دراین زمان اتحادوهمدلی بهتراز هرچیزی هست.

حجه الاسلام باقری باتبریک ولادت امام رضا(ع)گفت: امام و امامت یکی از اوصول صادق مسلمین است. امام یعنی پیشوا  رهبر و راهنما. امام کسی است که پیشرو جامعه است. وظیفه امت این است که رفتار و کردار خودشان را با این الگوی کامل یعنی نمونه عینی مکتب مکاتبت دهند.

 

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم بگوییم دین‌مان را خوب شناخته و عمل می‌کنیم، باید رفتار خودمان را با رفتار امام عرضه کنیم. هر چقدر مطابق و همراه این چارچوب باشیم به همان مقدار باید خدا را شکر کنیم و اگر فاصله داشته باشیم باید نگران بوده و به دنبال جبران باشیم.